STATUT ZUVHGP

 

  

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o udrugama Republike Hrvatske (Narodne novine 74/14) Sabor Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi na -izvještajnom  Saboru održanog 17. studenog  2021. godine donio je:

 

 

S T A T U T

ZBORA  UDRUGA VETERANA

HRVATSKIH GARDIJSKIH  POSTROJBI

 

 

 

 1. OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Statutom uređuju se: naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i načini učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i načini vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, prestanak postojanja udruge, imovina, načini stjecanja i raspolaganja imovinom, postupci s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načini rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja značajna za rad Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (u daljnjem tekstu: Zbor).

 

Članak 2.

Zbor je organiziran kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, samostalna, slobodna i dragovoljna udruga koja je osnovana radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe uz provedbu i poštivanje svih zakonskih akata i ustroja Zbora.

 

 

 

Naziv i sjedište

Članak 3.

 • Naziv Zbora glasi: Zbor udruga veterana  hrvatskih gardijskih  postrojbi.
 • Skraćeni naziv Zbora glasi:  ZUV HGP.
 • Uz naziv na hrvatskom jeziku, Zbor može rabiti naziv na engleskom jeziku koji glasi: Assembly of associations of Croatian guard units veterans.
 • Dan Zbora je 28. svibnja.

 

Članak 4.

 • Zbor djeluje na području Republike Hrvatske.
 • Sjedište Zbora je u Zagrebu.
 • Odluku o promjeni adrese sjedišta Zbora donosi Upravni odbor.

 

 

Zastupanje i ustroj

Članak 5.

 • Zbor zastupa i predstavlja predsjednik Zbora.
 • U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Zbora, zastupa je i predstavlja jedan od dopredsjednika Zbora ili druga osoba koju ovlasti predsjednik Zbora.

 

Članak 6.

 • Zbor u svom sastavu sadrži udruge veterana gardijskih brigada i samostalnih gardijskih bojni (u daljnjem tekstu: Članice).

 

 

Obilježja

Članak 7.

 • Zbor ima svoj pečat – veliki i mali.
 • Veliki pečat okruglog je oblika, promjera 36 mm, unutar kojeg je u pravilnom rasporedu. polukružno, uz vanjski rub,tiskanim slovima ispisan naziv Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, a u sredini se nalazi grb Zbora određen člankom 8. Statuta.
 • Mali pečat istovjetan je velikom, s tim da mu je promjer 20 mm.
 • Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Zbora.

 

Članak 8.

 • Zbor ima svoj grb.
 • Grb Zbora okruglog je oblika. U sredini se nalazi štit unutar kojeg je ucrtan grb Republike Hrvatske. Rubom grba tiskanim slovima piše: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, dok u donjem dijelu znaka piše: ZUV HGP.

 

Članak 9.

 • Zbor ima svoju zastavu.
 • Zastava Zbora crne je boje, pravokutnog oblika, dužine 2m i širine 1m.
 • Oko 10 cm od lijevog ruba zastave tijekom čitave širine zastave, horizontalno,prolazi hrvatski pleter.
 • U prostoru desno od pletera nalaze se amblemi Članica Zbora.
 • Iznad amblema članica u pravilnom rasporedu piše slovima zlatne boje:ZBOR  VETERANA, a ispod amblema članica piše HRVATSKIH GARDIJSKIH  POSTROJBI.

 

 

­­Osiguranje javnosti djelovanja

Članak 10.

 • Rad Zbora je javan.
 • Javnost rada Zbora ostvaruje se pravom člana Zbora da sudjeluje u radu Sabora, sjednicama drugih tijela i ostalim skupovima Zbora te objavljivanjem podataka o radu Zbora u odgovarajućim medijima.
 • Informacije o radu Zbora daje predsjednik Zbora ili osoba koju on ovlasti.
 • Tijela Zbora dužna su odgovoriti na upite o radu i djelatnostima Zbora koje im upute tijela državne vlasti.
 • Iznimno, radi zaštite interesa i ugleda sa sjednica pojedinih tijela Zbora može se isključiti javnost, a odluka o tome donosi samo tijelo Zbora natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova tijela.
 • Sjednice tijela Zbora javne su osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

 

 

 1. CILJEVI I DJELATNOST

 

Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti

Članak 11.

Ciljevi Zbora su:

 1. Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države.
 2. Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
 3. Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva.
 4. Puna društvena reintegracija članova Udruge kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradovi, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

 

Članak 12.

 Sukladno ciljevima navedenima u članku 11. područja djelovanja Zbora su:

 1. Branitelji i stradalnici Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji
 2. Demokratska politička kultura
 3. Gospodarstvo
 4. Ljudska prava
 5. Međunarodna suradnja
 6. Obrazovanje, znanost i istraživanje
 7. Socijalna djelatnost
 8. Zaštita zdravlja

 

Članak 13.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 11. Zbor će obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. Zauzimanje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 2. Aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog života hrvatskih branitelja Domovinskog rata;
 3. Organiziranje športskih i rekreacijskih aktivnosti hrvatskih branitelja Domovinskog rata;
 4. Promicanje nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti;
 5. Izdavanje informativnih biltena;
 6. Obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih datuma Članica;
 7. Dodjeljivanje pohvala članovima Članica, onima koji su svojim radom i djelom posebno doprinijeli za vrijeme Domovinskog rata i kasnije;
 8. Dodjeljivanje priznanja institucijama i pojedincima zaslužnim za djelovanje Zbora;
 9. Suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim civilnim udrugama u RH i izvan nje;
 10. Suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima te drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite Članica na partnerskim osnovama;
 11. Suradnja i povezivanje s hrvatskim iseljeničkim organizacijama i klubovima, kao i međunarodnim organizacijama veterana, ustanovama i zakladama drugih država, a da njihove države nisu sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini;
 12. Prikupljanje audio, video, foto i slične dokumentacije o Domovinskom ratu od poznatih i nepoznatih fizičkih ili pravnih osoba;
 13. Prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje ciljeva i projekta Zbora;
 14. Provođenje humanitarnih i drugih djelatnosti;
 15. Pružanje psihosocijalne podrške.

(2) Gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja su:

 1. održavanje naplatnih tečajeva, seminara i radionica;
 2. izdavanje tiskovnih materijala i multimedijalnog sadržaja iz područja djelatnosti Zbora sukladno Zakonu;
 3. prodaja proizvoda Zbora sukladno Zakonu o trgovini.

(3) Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Zbor će koristiti u svrhu ostvarivanja ciljeva Zbora i provođenja djelatnosti Zbora definiranih u člancima 11. i 13.

 

 

 

 

 

Članak 14.

 • Ciljevi Zbora ostvaruju se javnim društvenim i humanitarnim radom.
 • Radi ostvarenja svojih ciljeva i interesa Zbor surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, znanstvenim ustanovama i institucijama, udrugama, ostalim pravnim i fizičkim osobama te srodnim udrugama na cijelom području Republike Hrvatske.
 • Radi ostvarivanja ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i što bolje organiziranosti sudionika i stradalnika Domovinskog rata, Zbor može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu, a da njihove države nisu sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Zbor se može udruživati u saveze ili zajednice udruga iz Domovinskog rata.
 • Odluku o udruživanju donosi Sabor.

 

Članak 15.

 • Zbor ne provodi političko djelovanje i ne može se udruživati s političkim organizacijama.
 • Radi ostvarivanja i provođenja aktivnosti od interesa za opće dobro, Zbor može surađivati s političkim organizacijama ako to nije političko djelovanje.
 • O suradnji s političkim organizacijama odlučuje Upravni odbor jednoglasno.

 

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Uvjeti i načini učlanjivanja

Članak 16.

Punopravnom članicom Zbora može postati svaka pravno registrirana udruga gardijskih brigada, samostalnih gardijskih bojni iz Domovinskog rata koja djeluje na području RH.

 

Članak 17.

 • Udruga koja želi postati članom Zbora, obavezna je Upravnom odboru dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 1. zahtjev za pristup Zboru u kojem navodi odluku tijela udruge o pristupanju Zboru, broj članova i osobe ovlaštene za zastupanje
 2. rješenje o upisu u registar udruga
 3. statut udruge
 • Odluku o prijemu u članstvo Zbora donosi Upravni odbor.
 • Odluka o prijemu u članstvo Zbora donosi se u pismenom obliku i dostavlja se podnositelju zamolbe u roku od 30 dana.
 • Zainteresirane udruge potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu i poštivanje odredaba Statuta Zbora, kao i odluka njezinih tijela.

 

 

 

Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 18.

Članovi Članica Zbora imaju pravo:

 1. birati i biti birani u sva tijela Zbora;
 2. sudjelovati u svakodnevnom radu i aktivnostima svojim prijedlozima i zahtjevima prema Upravnom odboru.

 

Članak 19.

Obaveze i odgovornosti članova upravljačkih tijela Zbora su:

 1. poštivati i držati se odredbi Statuta;
 2. poštivati odluke tijela Zbora;
 3. čuvati interese i ugled Zbora;
 4. poštivati moralni kodeks ponašanja u Zboru;
 5. odgovorno izvršavati preuzete obaveze i zadatke;
 6. ne istupati suprotno od Statuta i odluka koje je donio Zbor. 

 

 

Prestanak članstva

Članak 20.

 • Članstvo u Zboru prestaje:
 1. prestankom postojanja Zbora;
 2. dragovoljnim istupanjem iz članstva Zbora;
 3. isključenjem iz članstva Zbora.
 • Članicu se može isključiti ako krši odredbe Statuta ili svojim ponašanjem šteti i narušava ugled Zbora.
 • Odluku o isključenju donosi Sud časti.
 • Na odluku Suda Časti može se podnijeti žalba Saboru u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
 • Sabor kao drugostupanjsko tijelo na svojoj prvoj sjednici može potvrditi, preinačiti ili ukinuti odluku Suda časti.
 • Odluka o isključenju dostavlja se Članici u pismenom obliku.

 

 

Popis članova

Članak 21.

 • Registar članova vodi se elektronski i sadrži sljedeće podatke: naziv udruge članice, njezin OIB, datum pristupanja udruzi, datum prestanka članstva u udruzi, ime i prezime predsjednika udruge članice Zbora, ime i prezime predstavnika Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti, email adresu pojedine članice.
 • Registar članova vodi tajnik Zbora.
 • Popis članova može sadržavati i druge podatke relevantne za učinkovito obavljanje djelatnosti Udruge sukladno ciljevima definiranima u članku 11.

 

 1. UPRAVLJAČKA TIJELA

Članak 22.

 • Upravljačka tijela Zbora su:

1)         Sabor

2)         Upravni odbor

3)         Predsjednik Zbora

4)         Nadzorni odbor

5)         Sud časti

 

 

Sabor

Članak 23.

 • Sabor je najviše tijelo Zbora.
 • Sabor čini po pet (5) zastupnika svake Članice.
 • Svaka Članica imenuje svoje predstavnike u Saboru.

 

Članak 24.

 Sabor obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut, odluku o izmjena i dopunama Statuta;
 2. bira i razrješava predsjednika Zbora i likvidatora te verificira i razrješava Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.
 3. donosi odluku po prigovoru na odluku Suda časti u drugostupanjskom žalbenom postupku;
 4. razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Zbora;
 5. usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 6. odlučuje o prestanku rada Zbora i raspodjeli preostale imovine Zbora,
 7. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti ,
 8. imenuje i opoziva likvidatora Zbora,
 9. donosi deklaracije i programske povelje Zbora.

 

Članak 25.

 • Da bi sjednica Sabora bila pravovaljana, potrebna je natpolovična nazočnost članova Sabora (50 % +1).
 • Sabor donosi pravovaljane odluke i zaključke natpolovičnom većinom nazočnih članova Sabora (50 % +1).

 

Članak 26.

 • Sjednice Sabora mogu biti redovite godišnje izvještajne, izborne, izvanredne i svečane.
 • Redovite godišnje izvještajne i izborne sjednice Sabora saziva Upravni odbor jedanput godišnje.
 • Sjednice Sabora saziva Upravni odbor.
 • Upravni odbor dužan je najmanje 7 dana prije početka sjednice Sabora dostaviti pozive sa radnim materijalima.
 • Predsjednik Zbora može na sjednicu Upravnog odbora i Sabora pozvati goste, odnosno uzvanike, koji nisu članovi Zbora, a sjednici prisustvuju bez prava odlučivanja.
 • Radom Sabora rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje predlaže predsjednik Zbora.

 

Članak 27.

 • Izvanredne sjednice Sabora saziva Upravni odbor ili 1/3 Članica.
 • Upravni odbor  dužan je sazvati izvanredni Sabor kada to pismenim putem zatraži 1/3 Članica ili Nadzorni odbor.
 • U svom zahtjevu o sazivanju Sabora predlagatelj je obvezan predložiti dnevni red.
 • Ako Upravni odbor ne sazove Sabor u roku 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stavke (2) ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
 • Odluka predlagatelja o sazivanju izvanrednog Sabora treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, dan, sat i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 28.

 Na prijedlog Upravnog odbora Sabor donosi Poslovnik o svom radu.

 

Članak 29.

Da bi se pojedine zadaće Zbora uspješno rješavale, Sabor može dio svojih ovlasti prenijeti na predsjednika, Upravni odbor ili odlukom posebno osnovano povjerenstvo, osim donošenja Statuta, njegovih izmjena i dopuna, izbora i opoziva tijela Zbora, prihvaćanja godišnjeg programa rada i financijskog proračuna.

 

 

Upravni odbor

Članak 30.

 • Upravni odbor najviše je tijelo upravljanja Zborom između dva Sabora koje osigurava provedbu odluka Sabora te obavljanja djelatnosti radi ostvarenja ciljeva Zbora.
 • Upravni odbor čine predsjednici ili ovlašteni predstavnici Članica, po jedan član iz svake Članice Zbora.
 • Članove Upravnog odbora verificira Sabor.
 • Predsjednik Zbora ujedno je po funkciji član i predsjednik Upravnog odbora, dok su ostali članovi Upravnog odbora ujedno i dopredsjednici Zbora.
 • Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Saboru Zbora.
 • Radno tijelo Upravnog odbora bez prava odlučivanja (ako nisu članovi Upravnog odbora) na sjednicama čine:
 1. tajnik
 2. glasnogovornik
 3. rizničar

 

Članak 31.

 • Zadaće dopredsjednika Zbora, glasnogovornika, tajnika i rizničara propisane su Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
 • Glasnogovornik daje izjave za javnost čiji je sadržaj odobrio predsjednik Zbora, ili u njegovoj spriječenosti osoba koja ga mijenja, ili Upravni odbor.
 • Pravo potpisa pojedinih akata mogu imati tajnik i rizničar Zbora, a po odluci Upravnog odbora.

 

Članak 32.

Zadaće i ovlasti Upravnog odbora:

 1. Izrađuje Poslovnik o radu Upravnog odbora i Sabora.
 2. Priprema nacrt Statuta koji odobrava Sabor.
 3. Saziva sjednicu Sabora, predlaže dnevni red i priprema materijale.
 4. Izrađuje prijedlog Plana rada, prijedlog Financijskog plana i ostale dokumente.
 5. Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća.
 6. Između dvije sjednice Sabora, obavlja funkciju Sabora.
 7. Donosi opće akte i odluke u skladu sa Statutom i osigurava zakonito poslovanje.
 8. Provodi odluke Sabora.
 9. Pokreće stegovni postupak pred Sudom časti.
 10. Imenuje komisije, povjerenstva, odnosno povjerenike i odbore, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja.
 11. Brine o informiranju članstva i javnosti o radu Zbora.
 12. Na upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora kooptira novog člana iz iste podružnice, a istoga verificira Sabor na prvom zasjedanju.

 

Članak 33.

 • Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Zbora jedanput kvartalno, a po potrebi i češće.
 • Sjednica i odluke Upravnog odbora pravovaljane su ako je nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
 • Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i putem video linka ili drugom prikladnom komunikacijskom tehnologijom.
 • Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

 

 

Predsjednik Zbora

Članak 34.

Predsjednik Zbora predstavlja i zastupa Zbor, organizira i vodi poslovanje, odgovara za zakonitost rada i osigurava redovito djelovanje tijela Zbora te je ujedno predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 35.

Zadaće predsjednika Zbora:

 • Brine se o provedbi odluka Sabora i Upravnog odbora.
 • Saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.
 • Provodi odluke Sabora i Upravnog odbora.
 • Brine se o korištenju imovine.
 • Upravlja obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća, saziva i vodi tiskovne konferencije.
 • Predstavlja i zastupa Zbor.
 • Odgovoran je za pravilan i zakonit rad Zbora.
 • Odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Saboru.
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom uredu koji vodi registar udruga.
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Zbora.
 • Po potrebi saziva sastanke privremenih tijela Zbora.
 • Obavlja i druge poslove koje mu Sabor i Upravni odbor stave u nadležnost, a u skladu sa zakonom i Statutom Zbora.

 

 

Nadzorni odbor

Članak 36.

 • Nadzorni odbor nadzorno je tijelo Zbora.
 • Nadzorni odbor čine tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
 • Predložene članove Nadzornog odbora verificira Sabor na mandat od četiri godine.

 

Članak 37.

Zadaće Nadzornog odbora:

 • Izrađuje Poslovnik o svom radu kojeg usvaja Sabor.
 • Nadzire primjenu Statuta te drugih općih akata i tijela Zbora.
 • Nadzire materijalno-financijsko poslovanje Zbora.
 • U slučaju uočenih zakonskih, statutarnih i drugih nepravilnosti u radu i djelovanju tijela, dužnosnika Zbora i Članica, o istome bez odgode izvještava predsjednika i Upravni odbor predlažući poduzimanje stegovnih mjera i postupaka.
 • Kontrolira izvršenje odluka Sabora i drugih tijela Zbora.
 • Podnosi redovita izviješća Saboru.

 

Članak 38.

 • Nadzorni odbor bez najave, a u skladu sa vlastitom prosudbom, obavlja nadzor rada bilo kojeg tijela Zbora, minimalno jednom godišnje.
 • Sva su tijela Zbora dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave i dokumentaciju koja se tiče djelatnosti Udruge.

 

Članak 39.

 • Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi, a minimalno jednom godišnje.
 • Sjednica Nadzornog odbora pravovaljana je ako je prisutna natpolovična većina.
 • Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

 


Sud časti

Članak 40.

 • Sud časti tijelo je Zbora koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika, članova tijela Zbora, Članica i njihovih predstavnika, sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.
 • Sud časti čine tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
 • Predložene članove Suda časti verificira Sabor na mandat od četiri godine.

 

Članak 41.

 • Sud časti postupa po zahtjevima Članica i tijela Zbora ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka koji se Sudu časti dostavljaju u pisanom obliku s obrazloženjem.
 • Kao povredu Statuta Zbora podrazumijeva se povreda odredbi članka 20. Statuta kao i povreda prava i obveza Članica i članova tijela Zbora.
 • Sud časti je neovisan.

 

Članak 42.

 • Sjednice Suda časti saziva predsjednik Suda časti prema potrebi, a minimalno jednom godišnje.
 • Sjednica je pravovaljana ako je nazočno najmanje 50% plus jedan član.
 • Sud časti donosi odluke natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

 

Članak 43.

 • Sud časti izrađuje Pravilnik o stegovnoj odgovornosti kojim se uređuje stegovni postupak, stegovna odgovornost, vrste kazni i izricanje stegovnih mjera.
 • Pravilnik usvaja Sabor.
 • Na upražnjeno mjesto člana Suda časti kooptira se novi član iz iste članice, a istoga verificira Sabor na prvom zasjedanju.

 

 

Način izbora

Članak 44.

 • Izbori za sva tijela i dužnosnike Zbora obavlja se javnim glasovanjem, ako Sabor ne odredi drugačije.
 • Članice imenuju svoje članove u tijelu Sabora na temelju članka 23. ovog Statuta.
 • Svaka Članica predlaže svog predstavnika u Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti, a Sabor ih verificira.
 • Članstvo u tijelima Zbora međusobno se isključuje.
 • Na prijedlog predsjednika Zbora, Upravni odbor verificira tajnika, glasnogovornika i rizničara Zbora.

 

 

Trajanje  mandata

Članak 45.

 • Predsjednik Zbora, bira se na Saboru na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog reizbora u najviše dva mandata uzastopno
 • Tajnik, glasnogovornik i rizničar imenuju se na dvije (2) godine, a ostali članovi tijela Udruge imenuju se na četiri (4) godine s mogućnošću reizbora
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan ubraja se i protok vremena mandata člana umjesto kojega je izabran.
 • Prestankom mandata tijela Zbora prestaje i mandat njegovih članova.

 

 

Opoziv

Članak 46.

 • Mandat predsjednika prestaje i prije isteka roka:
 1. ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama te odlukama Sabora i Upravnog odbora;
 2. ako djeluje suprotno Statutu Zbora;
 3. ako svojim istupanjima i djelovanjem šteti ugledu Zbora;
 4. trajnom spriječenošću u izvršavanju svojih obaveza.
 • Odluku o razrješenju predsjednika donosi Sabor na osobni zahtjev predsjednika, dvije trećine članova Upravnog odbora ili pismenog zahtjeva jedne trećine Članica.
 • Ako Sabor razrješava dužnosti samo predsjednika, tada izabire novog samo do kraja mandata na koji je izabran.

 

Članak 47.

 • Članove tijela Zbora kao i samo tijelo Zbora može se razriješiti s dužnosti i prije isteka mandata:
 1. na osobni zahtjev (članova tijela);
 2. nepoštivanjem Statuta i temeljnih akata Zbora;
 3. prekoračenjem ovlaštenja i neizvršavanja povjerenih obveza;
 4. djelovanjem štetnim za ugled Zbora i njegovih Članica.
  • Obrazloženi pisani prijedlog za razrješenje člana nekog tijela Zbora daje Sud časti. Istovremeno se dostavlja i prijedlog za imenovanje novog člana tijela.
  • Odluku o razrješenju i imenovanju novog člana donosi Sabor Zbora, odnosno Upravni odbor između dva Sabora. Prijedlog novog člana šalje Članica čiji se član razrješava, odnosno imenuje, a taj prijedlog kooptira se na sjednici tijela Zbora čiji je član razrješen (Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti).
  • Mandat novoimenovanih članova traje do prve redovne izborne sjednice Sabora.
  • U slučaju isteka mandata predsjednika, tajnika, glasnogovornika ili rizničara sjednicu Sabora sazivaju preostali članovi Upravnog odbora.
  • U slučaju isteka mandata ostalih članova tijela Zbora, sjednicu Sabora saziva jedna trećina članova Upravnog odbora koji su upisani u popis članova prije isteka mandata u tijelima Zbora.

 

Članak 48.

 Razrješenje pojedinih tijela Zbora u cijelosti provodi Sabor, a tada se biraju svi novi članovi tijela Zbora koje se razrješava, s mandatom do prve redovne izborne sjednice Sabora.

 

 

Kandidiranje za izbore

Članak 49.

 • Upravni odbor propisuje postupak kandidiranja za izbor tijela Zbora u skladu sa Statutom.
 • Članovi Sabora mogu tijekom izborne sjednice Sabora, a prije samog izbora izlagati i predlagati svoje kandidate za pojedina tijela Zbora.

 

 

 

 1. IMOVINA UDRUGE

Članak 50.

 • Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretnine, materijalna prava i novčana sredstva nad  kojima Zbor ima pravo vlasništva i raspolaganja ili kojima gospodari.
 • Imovinom Zbora raspolaže Sabor, odnosno Upravni odbor u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zemljištu i drugim propisima, ovim Statutom i ostalim općim aktima Udruge.

 

Članak 51.

Udruga stječe imovinu:

 1. Članarinom, upisninom i drugim doprinosima;
 2. Doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih, županijskih te europskih proračuna i fondova;
 3. Dragovoljnim prilozima i darovima te međunarodnim donacijama;
 4. Obavljanjem drugih, zakonskim propisima dopuštenih djelatnosti.

 

Članak 52.

 • Članica koja zatraži ispisnicu dužna je podmiriti sve svoje financijske obaveze prema Zboru za cijelu tekuću godinu.
 • Svaka Članica koja ne podmiri svoje financijske obaveze prema Zboru za tekuću kalendarsku godinu istekom iste (do 31.12.), prestaje njezino članstvo u Zboru bez ikakvog upozorenja i poduzimanja mjera (smatra se da se tim činom sam isključio i istupio iz Zbora dragovoljno).

 

 

Financijsko poslovanje

Članak 53.

 • Način materijalno-financijskog poslovanja utvrđuje se općim aktima Zbora.
 • Zbor ima svoj žiro-račun.
 • Potpisnici na žiro-računu su predsjednik i najmanje jedan dopredsjednik Zbora.
 • Evidenciju financijskog poslovanja i evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Zbora vodi rizničar Zbora.
 • Zbor vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.
 • Financijsko knjigovodstvo može se povjeriti za to ovlaštenoj osobi.
 • Zbor je dužan za programe i projekte financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje izvijestiti davatelje sredstava o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava. O istome je dužna obavijestiti i širu javnost putem mrežne stranica Zbora ili na drugi odgovarajući način.

 

Članak 54.

 • Prihodi i rashodi Zbora utvrđuju se financijskim planom u kalendarskoj godini.
 • Financijski plan za kalendarsku godinu donosi Upravni odbor, a odobrava Sabor.
 • Predsjednik Zbora obvezan je Saboru podnijeti izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za proteklo razdoblje s prikazom tekućeg, odnosno idućeg obračunskog razdoblja.

 

Članak 55.

Materijalno-financijsko poslovanje Zbora nadzire Nadzorni odbor te o istome podnosi izvješće Saboru i Upravnom odboru.

 

Članak 56.

Za svoje obveze Zbor odgovara cjelokupnom imovinom sukladno Zakonu.

                                                              

 

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 57.

 • Razlozi za prestanak djelovanja Zbora su:
 1. odluka Sabora o prestanku Zbora;
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom ili podjela Zbora razdvajanjem;
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovite sjednice Sabora, a ona nije održana;
 4. pravomoćna odluka nadležnog suda o ukidanju Zbora;
 5. pokretanje stečajnog postupka;
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova Zbora pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Zbora, a Sabor Zbora u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.
  • Odluka Sabora o prestanku rada Zbora pravovaljana je ako je Saboru nazočno 2/3 članova Zbora, a da je za odluku glasovalo više od polovice nazočnih članova.
  • U slučajevima iz stavke (1) točaka 1. i 5. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog predsjednika Zbora likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Zbora u registar udruga u roku od osam dana od donošenja odluke o prestanku Zbora, odnosno o pokretanju stečajnog postupka.
  • O preostaloj imovini Zbora odlučit će se na zadnjoj sjednici Sabora, a ako se ne donese odluka, imovina ostaje jedinici lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

 

Članak 58.

 • U slučajevima iz članka 57. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije Zbora.
 • Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz ­naziv dodaje oznaka „u likvidaciji“, a što mora biti upisano u registar udruga.
 • Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zbora.

 

Likvidator

Članak 59.

Likvidator zastupa Zbor u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zbora do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zbora iz registra udruga.

 

Članak 60.

 • Likvidatora bira Sabor Zbora na prijedlog predsjednika Zbora.

 

Članak 61.

 • Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
 • U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu Zbora, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu Zbora te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da Zbor ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Zboru u roku od 30 dana od objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 57. stavke (4).
 • Nakon raspodjele preostale imovine, u skladu sa stavkom (4) članka 57., likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
 • U slučaju da likvidator utvrdi kako imovina Zbora nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

 

Skraćeni postupak za prestanak postojanja Zbora

Članak 62.

 • Iznimno u slučajevima iz članka 57. stavka (1) točaka 1., 3. i 6. ovog Statuta postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora da izjavu pred javnim bilježnikom da Zbor ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Zbora i da je preostala imovina Zbora raspodijeljena u skladu s odredbama članka 57. stavka (4).
 • Zahtjev za upis prestanka postojanja Zbora po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi predsjednik Zbora, odnosno jedan od članova Upravnog odbora.
 • U slučajevima iz stavka (1) ovog članka članovi Zbora koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze Zbora pet godina od dana brisanja Zbora iz registra udruga.

 

 

 

 

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 63.

 • Ako između članova Zbora dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju, Upravni odbor ima ulogu rješavanja spora, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.
 • Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kad članovi Udruge i njezinih tijela tijekom obavljanja svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Udruge.
 • O svakom sukobu interesa odlučuje Upravni odbor. Ako je u sukobu interesa član Upravnog odbora, isti će rješavati Sabor.
 • U slučaju da Upravni odbor ne može riješiti spor ili sukob interesa, o istom odlučuje Sabor na izvanrednoj sjednici koju saziva Upravni odbor u roku od 15 dana nakon zaključka da Upravni odbor ne može riješiti spor ili sukob interesa.

 

 

 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

 • Statut Zbora osnovni je opći akt Zbora.
 • Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
 • Upravni odbor Zbora donijet će akte sukladno odredbama ovog Statuta najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu istog.
 • Ustroj Zbora predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 60 dana nakon stupanja ovog Statuta na snagu.

 

Članak 65.

(1)      Postupak izmjena, dopuna ili izrade novog Statuta pokreću:

 1. Sabor
 2. Upravni odbor
 3. Najmanje jedna trećina Članica Zbora
 • Izmjene i dopune i donošenje novog Statuta donosi Sabor dvotrećinskom većinom nazočnih članova Sabora nakon provedene rasprave.
 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor Zbora.
 • Tumačenje drugih akata Zbora daje Upravni odbor.

 

 

Članak 66.

 • Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na izborno-izvještajnoj sjednici Sabora.
 • Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na osnivačkoj sjednici Zbora održanoj 9. ožujka 2011.

 

 

 

 

U Zagrebu 19. studenog 2021. godine

 

 

 

 

 

P r e d s j e d n i k

Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Željko Dragašević

                                                                    

 

RAZVOJNA SURADNJA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje sa Nacionalnom Zakladom.

ZBOR UDRUGA VETERANA HRVATSKIH GARDIJSKIH POSTROJBI

Avenija Dubrava 220, Zagreb
 OIB: 51400119853
IBAN: HR8924020061100598838
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.